تقدیر و تشکر دکتر نازکتبار ریاست محترم از کارمندان مرکز به مناسبت روز کارمند به مناسبت روز کارمند و هفته دولت  در نشستی صمیمی دکتر نازکتبار ریاست محترم از کارمندان مرکز تقدیر و قدردانی نموده اند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر