فعال شدن ارزشیابی اساتید در سامانه گلستان نیمسال دوم 97-96
جهت ارزشیابی اساتید از تاریخ  28/01/97 الی 05/03/97   از طریق مسیر زیر در سامانه ی گلستان اقدام نمایید.

ارزشیابی ------->  استاد -------> ارزشیابی

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر