منابع اطلاعاتی علمی به تفکیک فیزیکی و الکترونیکی
الف) کتابها                 
تعداد کل کتابهای فارسی به تفکیک واحدها :  مجموعا 16176 جلد ( ثیت شده در ثنا: 10296 جلد = 6494 عنوان )
تعداد کل کتابهای غیرفارسی به تفکیک واحدها : 1341 جلد
 
ب) مجلات علمی :
تعداد مجلات فارسی به تفکیک واحدها : 3 عنوان ( اشتراک )
تعداد مجلات غیرفارسی به تفکیک واحدها : 2 عنوان ( اشتراک )
 
ج) سایر منابع علمی
تعداد سایر منابع فارسی به تفکیک واحدها : 27 عنوان طرح تحقیقاتی اساتید
تعداد سایر منابع غیرفارسی به تفکیک واحدها :
 
د) پایان نامه های ثبت شده: 767 عنوان ثبت شده در دفتر
کتب مرجع : 1158 جلد