رشته های علوم پایه ومهندسی در مقطع کارشناسی ارشد

 1. شیمی آلی
 2. شیمی فیزیک
 3. شیمی تجزیه
 4. زیست شناسی علوم گیاهی
 5. زیست شناسی تکوینی

 

رشته های علوم انسانی در مقطع کارشناسی ارشد

 1. زبان و ادبیات فارسی
 2. جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 3. الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی
 4. مدیریت اجرایی استراتژیک
 5. مدیریت اجرایی بازاریابی
 6. مدیریت اجرایی MBA
 7. الهیات فلسفه و کلام اسلامی
 8. فلسفه