این واحد با توجه به سیستم آموزشی این دانشگاه که به صورت نیمه حضوری و آموزش از راه دور می باشد.بایستی بیشترین نقش را در آموزش دانشجویان گرامی ایفا کند ولی متاسفانه در حال حاضر به دلیل عدم بذل توجه کافی و ناآشنا بودن جایگاه آن،از رشد کافی در پیکره دانشگاه برخوردار نبوده است ولی علی رغم همه کمبودها فعالیتها و تولیدات فراوانی را ارائه کرده است.

واحد رسانه یکی از واحدهای تحت پوشش اداره فناوری اطلاعات بوده و در حال حاضر با مقدار تقریبی 700 حلقه کاست VHS  در150 عنوان درسی و 400 حلقه CD ,DVD در 50 عنوان درسی و در حدود 250 حلقه نوار کاست و 100 عنوان درسی حرکتی رو به جلو را آغاز نموده و با مساعدتهای مسئولین محترم وسایل و تجهیزات تبدیل فیلم VHS  به CD و DVD و دستگاه تکثیر CD و DVD را خریداری و راه اندازی نموده است. استفاده دانشجویان عزیز از تولیدات و منابع موجود در دسانه های دیداری و شنیداری به دو صورت ذیل امکان پذیر می باشد:

1.منابع موجود به صورت امانی در اختیار دانشجو قرار می گیرد و این عزیزان بایستی پس از استفاده مجددا به این اداره تحویل نمایند.

2. دانشجو به هر تعداد که یک عنوان درسی CD نیاز دارند CD خام خریداری و به این واحد تحویل می دهد تا در اولین فرصت و در اسرع وقت به صورت رایگان CD تکثیر شده و در اختیار ایشان قرار گیرد. البته این واحد با ملحوظ داشتن موارد ذیل راه حل دوم را پیشنهاد می نماید:

1.محدودیت منابع و کثرت متقاضیان امانت

2.اصل بودن نسخه موجود و لزوم حفظ کردن آن نسخه در آرشیو مرکز

3.مختار بودن دانشجو در مدت استفاده،چون منابع امانی محدود به مدت زمان خاصی ولی نسخه تکثیری متعلق به خود دانشجو است.