هدفهای مهم دانشگاه

v       همگانی کردن آموزش عالی و ارتقای سطح علمی و فرهنگی جامعه

v       تسهیل دسترسی برابر فرصتهای آموزش عالی همه وقت

v       کاستن از محدودیتها و فراهم آوردن امکان ادامه تحصیلات دانشگاهی برای علاقه مندان، به ویژه در مناطق محروم.

v       فراهم آوردن زمینة استفاده از امکانات بالقوه، که در نظام آموزشی متعارف کمتر به کار گرفته می‌شود.

v       تربیت بخشی از نیروهای متخصص مورد نیاز جامعه

v       اهتمام به گسترش مرزهای دانش، به منظور دستیابی به نظریه‏های جدید علمی و تولید علم

v       مشارکت در حل معضلات اجتماعی

v       فراهم آوردن امکان دسترسی ایرانیان مقیم خارج از کشور و فارسی زبانان و علاقه مندان به جمهوری اسلامی به آموزشی عالی در اقصی نقاط عالم

 

وظایف اصلی دانشگاه

v       پذیرش و آموزش دانشجو در کلیة مقاطع تحصیلی (دکتری، کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی)

v       ایجاد زمینه برای ادامة تحصیل افرادی که در نظام آموزشی متعارف به سادگی  امکان‏پذیر نیست.

v       ایجاد و بهکارگیری نظام آموزش نیمه حضوری مجازی و آموزش از راه دور رادیو وتلویزیونی

v       ایجاد زمینه مساعد برای ارتقای دائمی و به هنگام کردن سطح دانش نیروهای کارآمد جامعه.

v       ایجاد زمینه‏های مناسب برای دستیابی به دانشهای جدید و تولید علم

v       گسترش سطح دسترسی به آموزش عالی در اقصی نقاط جهان به خصوص برای ایرانیان و فارسی زبانان علاقهمندان به جمهوری اسلامی

v       همکاری در ایجاد زمینه‏های مناسب برای مشارکت همگانی در توسعة فرهنگی جامعه و گسترش کمی و کیفی آموزش عالی

 

برنامه های آتی دانشگاه در بعد بین المللی

v       پذیرش دانشجوی دانشگاه مجازی به زبان فارسی

v       راه‏اندازی پیام‏نور رادیو و تلویزیونی و توسعة آموزش عالی

v       توسعة همکاریهای بین دانشگاهها و تربیت دانشجوی  تحصیلات تکمیلی

v       پذیرش دانشجوی بدون کنکور در واحدهای برون مرزی، مناطق آزاد تجاری

v       ایجاد شعبات دانشگاه در خارج از کشور با همکاری دانشگاههای خارجی

 

برنامه های ارتقای کیفی دانشگاه

v       توسعه و گسترش و ارتقای دوره های تحصیلات تکمیلی

v       بازبینی کتب و تحول محتوایی کتب در راستای برنامه ریزی درسی رشتهها و گرایشهای تحصیلی در مقطع کارشناسی دانشگاه

v       جذب کادر علمی تمام وقت و غیر تمام وقت و ارتقای سطح تحصیلات و مرتبه دانشگاهی آنها

v       اصلاح آیین نامه های آموزشی، پذیرش و انتقال دانشجو و آیین نامه فعالیتهای علمی استادان

v       اصلاح نظام مدیریت در دانشگاه پیام نور

v       هویت بخشی به دانشجویان و اعضای خانواده پیام نور و اعتلای نام دانشگاه پیام نور در جامعة علمی فرهنگی کشور

v       تلاش برای ایجاد فضایی معنوی تر برای دانشگاهها و تحولات بلند مدت معرفتی ـ فرهنگی دانشگاه  از طریق تحول محتوایی در  رشته های علوم اجتماعی و انسانی.

v       معیار سازی آزمونهای ورودی و امتحانات دانشجویان دانشگاه و کاهش عوارض اجرای آزمونهای غیرمعیار

 

برنامه های توسعه کمی دانشگاه

v    استفاده از ظرفیتهای  آموزش عالی قابل استفاده و اشباع نشدة بخش دولتی، اعم از مراکز آموزشی وابسته به دستگاههای اجرایی و دانشگاههای دولتی و بخش خصوصی قابل دسترسی، برای توسعه برنامههای دانشگاه پیامنور

v       توسعه ظرفیت آموزش الکترونیکی و تکمیل دانشستان در مقام  مکمل نظام آموزش نیمه حضوری دانشگاه پیام نور و برپایی دانشگاه مجازی پیام نور

v       استفاده از قابلیتهای رادیو و تلویزیون و ماهواره برای آموزش رشته های عمومی دانشگاه

v       ایجاد و گسترش رشته های جدید علمی در کشور

v       توسعة دوره های رشد و تربیت مدیران مورد نیاز کشور

v       گسترش مراکز  بین المللی و مرزی پیام نور در مناطق آزاد، مناطق مرزی و شعبات خارج از کشور

v       ایجاد دوره ها و مقاطع تحصیلی ویژه برای سایر دانشگاههای دنیا در حوزه های زبان و ادبیات فارسی، فلسفه و الهیات

v       سازماندهی برای ایجاد دانشگاههای نیمه حضوری استانی

v       برنامهریزی درسی در مقطع کارشناسی، بر مبنای الگوی چند بخشی پودمانی به منظور اجرای اقتصادی برنامهها و تسهیل دسترسی همگانی به آموزش عالی در اقصی نقاط کشور

v       تأمین منابع مالی مورد نیاز برای طرحهای توسعهای ، امور جاری دانشگاه و مدیریت مالی بر آن

 

هدف اصلی دانشگاه پیام نور مرکز ساری:

  • -همگانی کردن آموزش عالی وارتقاء سطح علمی و فرهنگی جامعه
  • -تسهیل دسترسی برابر همگان به فرست آموزش عالی در همه جاو همه وقت
  • -کاستن از محدودیت ها و فراهم آوردن امکان  ادامه تحصیلات دانشگاهی برای علاقه مندان به ویژه در مناطق محروم
  • -فراهم آوردن زمینه استفاده از امکانات بالقوه که در نظام آموزشی متعارف کمتر به کار گرفته می شود.
  • -تربیت بخشی از نیرو های متخصص جامعه
  • -اهتمام به گسترش مرز های دانش به منظور دستیابی به نظریه های علمی و تولید علم
  • -مشارکت در حل معضلات اجتماعی.