ازدواج دانشجویی ezdevaj.nahad.ir
حج دانشجویی و عتبات عالیات www.labbayk.com/
سایت های قرآن pnuquran17.ir
طرح ضیافت www.ziafat.nahad.ir/
حکمت مطهر hekmatmotahar.com/
نهاد رهبری http://mpnu.nahad.ir